tmclipboard

Là một bộ nhớ đệm đặc biệt trong phần mềm, hỗ trợ người dùng trung chuyển số liệu giữa các chứng từ trong hệ thống, cập nhật dữ liệu hàng hóa từ bên ngoài vào, đánh dấu số liệu cho in mã vạch, kết xuất số liệu ra ngoài. Khi kết thúc chương trình, tmSalex sẽ giải phóng bộ nhớ này, trả lại tài nguyên cho Windows

Trước khi sử dụng Clipboard có thể cần kiểm tra trước dữ liệu hiện có trong đó, có thể xóa một số dòng dữ liệu cụ thể hoặc xóa toàn bộ dữ liệu trong một nhóm cụ thể

Khi bổ sung dữ liệu vào clipboard thông qua các menu chức năng, nếu là mã hàng trùng lặp (đã có trong danh mục dữ liệu của clipboard mã hàng, in tem), số lượng của chúng được cộng dồn; nếu là các loại dữ liệu khác, clipboard không cho phép trùng lặp (dữ liệu trùng sẽ bị loại bỏ)

Nhóm dữ liệu hàng hóa:

Sử dụng làm nơi cập nhật danh mục hàng hóa từ bên ngoài vào phần mềm hoặc trung chuyển số liệu giữa các chứng từ

Cập nhật hàng hóa có sẵn trên MS Excel:

Cần xác định số cột dữ liệu trên bảng tính Excel tương ứng với các cột có sẵn trong danh mục hàng ở đây. Đánh dấu vùng dữ liệu trên Excel, sao chép chúng (Copy). Tại chức năng này sử dụng phím “Cập nhật Clipboard” để đọc số liệu vào

Dữ liệu ở đây có thể sử dụng để đưa vào các danh mục, chứng từ trong phần mềm thông qua menu “Cập nhật từ tmSalex Clipboard” trong menu tác nghiệp của các cửa sổ nghiệp vụ

Khi cập nhật vào danh mục hàng hóa, phần mềm sẽ kiểm tra sự trùng lặp mã hàng trong nhóm hàng hiện thời và chỉ cho cập nhật các mã mới

Khi cập nhật vào các chứng từ khác (bảng giá, kho hàng, phiếu nhập – xuất, kiểm kê) các mã hàng nào chưa có trong danh mục hàng thì không được cập nhật

Các cột số lượng, đơn giá sẽ được cập nhật tương ứng vào các cột liên quan về số lượng và giá trị (đơn giá nhập, đơn giá bán, giá trị tồn kho)

Cập nhật số liệu từ đầu đọc di động

Khi kiẻm kê hàng hóa bằng các đầu đọc di động, cần kết nối với nó máy tính để chuyển dữ liệu kiểm kê vào. Các dữ liệu kiểm kê này được lưu vào máy tính dạng các tệp văn bản.

Sử dụng phím “Cập nhật tệp” để đọc dữ liệu vào clipboard và chuyển tiếp chúng vào phiếu kiểm kê đang lập

Nhóm dữ liệu in tem:

Lưu trữ tạm thời danh mục hàng hóa cần in tem hàng với mã vạch. Chức năng in mã vạch của phần mềm sẽ in tem mã vạch theo số liệu có ở đây

Dữ liệu in tem có thể được chọn từ chức năng chọn mã in tem trong phiếu nhập kho, trong bảng giá.

Nhóm dữ liệu chứng từ:

Chứng từ (số chứng từ, nội dung , ngày, loại chứng từ):  lưu trữ tạm thời các chứng từ được đánh dấu để kết xuất off-line

Nhóm dữ liệu đối tác:

Đối tác kinh doanh (mã đối tác, tên đối tác): sử dụng làm nơi trung chuyển khi cần chuyển các đối tác từ nhóm này sang nhóm khác

Nhóm dữ liệu nhân viên:

Nhân viên: lưu danh sách nhân viên để chuyển nhóm