Giao diện làm việc

Các thành phần trên giao diện làm việc chính của phần mềm gồm:

quan ly le tan khach sanThông tin đơn vị sử dụng (được cấp theo bản quyền sử dụng phần mềm. Khi có bản quyền sử dụng, người dùng có thể thay Logo của mình)

Hệ thống menu chức năng được chia thành các nhóm:

Các cửa sổ nghiệp vụ:

Các menu chức năng sẽ mở ra các cửa sổ chức năng tương ứng

Các cửa sổ chức năng này có thể là: